GeoAdriatic - Hrvatski portal prostornih podataka o moru


 

"Hrvatski portal podataka o moru - GeoAdriatic" pruža usluge pretraživanja, pregleda i preuzimanja podataka o moru i e-usluge iz područja nadležnosti Hrvatskog hidrografskog instituta. Na geoportalu možete pretraživati i pronaći podatke vezano za: Katalog – Navigacijske karte, Katalog službenih elektroničkih navigacijskih karata, Registar hidrografskih izmjera ovlaštenih pravnih osoba, Lučke kapetanije i ispostave i drugo. GeoAdriatic objedinjuje sve informacije koje je do sada HHI objavljivao uključujući i morske mijene online, Navigacijske radiooglase, Oglase za pomorce, te Operativnu oceanografiju.

Geoportal možete pronaći na sljedećem linku http://www.hhi.hr/geoadriatic/

Nova izdanja Peljara za male brodove 

Hrvatski hidrografski institut izrađuje službene pomorske karte i publikacije za područje Jadranskog mora. Sva izdanja ažuriraju se mjesečnikom Oglas za pomorce. Upotreba ažuriranih pomorskih karata i publikacija obvezna je u cilju osiguravanja sigurne plovidbe.

PELJAR ZA MALE BRODOVE I. DIO Savudrijska vala (Piranski zaljev) - Virsko more

i

PELJAR ZA MALE BRODOVE II. DIO Sedmovraće - Rt Oštra

Peljar za male brodove službena je pomorska navigacijska publikacija u izdanju Hrvatskog hidrografskog instituta. Njezin je sadržaj usklađen s preporukama Međunarodne hidrografske organizacije (IHO) te s dobrom praksom nacionalnih hidrografskih ureda u izradi službenih publikacija te vrste.

Poštujući ta načela i vodeći računa o potrebama rekreacijskih plovila za osobne potrebe, rekreacijskih plovila za gospodarske namjene, brodica za gospodarske namjene i javnih brodica, publikacija već više od 30 godina nailazi na dobar odaziv među nautičarima u skupini non-SOLAS brodova i drugim sudionicima u pomorskom prometu.

U svjetlu trendova u pomorskom nautičkom sektoru, novo izdanje Peljara prošireno je većim brojem planova i fotografija, te upotpunjeno podacima o nautičkim sidrištima i napravama za marikulturu. Uvažavajući dinamiku učestalih promjena u novom su izdanju izostavljeni podaci o lučkim uređajima, uslugama i opskrbi te prometnim vezama. Planovi su izrađeni u skladu sa standardima IHO-a. Fotografije su namjenski odabrane sa svrhom da upotpune sliku područja. Korisne su naročito za mjesta koja nisu obuhvaćena planovima.

Peljar za male brodove treba sagledavati u cjelini te koristiti sa službenim pomorskim navigacijskim kartama, kao i s drugim službenim publikacijama HHI-ja. Iako sadržava podatke koji su važni za sigurnost plovidbe, nautičari se ne oslobađaju odgovornosti u pogledu izbora plovne rute, veza, sidrenja te donošenja drugih važnih odluka tijekom plovidbe.

Publikacija se održava u ažurnom stanju ispravcima objavljenima u Oglasu za pomorce, koji je besplatno dostupan na internetskim stranicama HHI-ja: www.hhi.hr

Karte i publikacije Hrvatskog hidrografskog instituta prodaju isključivo ovlašteni distributeri. http://www.hhi.hr/distributeri

Službene elektroničke pomorske navigacijske karte (ENC) Hrvatskog hidrografskog instituta dostupne su preko regionalnog koordinacijskog centra PRIMAR i njegove mreže ovlaštenih distributera. www.primar.org

Cestitka SvNikola

Održana 2. sjednica Skupštine IHO-a i 4. sjednica Vijeća IHO-a

Od 16. do 18. studenog održana je 2. sjednica Skupštine Međunarodne hidrografske organizacije (IHO). Zbog posebnih okolnosti uslijed pandemije, sjednica je održana kao video konferencija. Ukupno 170 delegata predstavljalo je 63 članice od 90 punopravnih članica IHO-a. U radu sjednice kao punopravna članica sudjelovala je i Republika Hrvatska koju su predstavljali ravnateljica Vinka Kolić i pomoćnik ravnateljice Željko Bradarić. Još je dvadesetak predstavnika drugih međunarodnih organizacija i tijela sudjelovalo u svojstvu promatrača.

Međunarodna hidrografska organizacija međuvladina je tehnička i savjetodavna organizacija koja svojim aktivnostima doprinosi koordiniranom djelovanju nacionalnih hidrografskih ureda ponajprije s ciljem davanja doprinosa sigurnoj plovidbi brodova.

Prema Protokolu izmjena i dopuna Konvencije IHO-a koje su stupile na snagu 2016. godine, IHO je doživio značajne organizacijske promjene. Umjesto Konferencije IHO-a, najviše tijelo sada je Skupština (Assembly) koju čine predstavnici svih članica. Umjesto svakih pet godina, sjednica Skupštine održava se svake tri godine. Osim Skupštine, uspostavljeno je i podtijelo – Vijeće (Council), a umjesto ureda IHO-a (Bureau) uvedeno je tajništvo IHO-a (Secretariat), koje na čelu s Glavnim tajnikom, dvama direktorima, nekoliko pomoćnika direktora i ostalim osobljem (trenutno ih je ukupno 20) upravlja tajništvom IHO-a, provodi radne programe koji se usvajaju na Skupštini IHO-a te obavlja druge administrativne i tehničke poslove (izrada i distribucija dokumenata i okružnica IHO-a, prosječno stotinjak godišnje).

Na 2. sjednici Skupštine IHO-a, prema unaprijed utvrđenom programu i dnevnom redu, razmatrana su izvješća o realizaciji programa rada (2017 – 2020.), financijska izvješća, 17 službenih skupštinskih prijedloga te je usvojen novi trogodišnji program rada i financijski plan za razdoblje 2021. – 2023. Jedna je od najvažnijih točaka dnevnog reda bila u vezi s prijedlogom usvajanja revidiranog i od strane Vijeća IHO-a podržanoga Strateškog plana IHO-a. Prepoznajući važnost ovog pitanja za rad IHO-a, Hrvatska je dala i konkretniji doprinos u izradi konačnog prijedloga izmjena i dopuna Strateškog plana sudjelovanjem u radu posebne, samo za tu svrhu formirane, radne skupine, kao i podnošenjem šireg komentara na 3. Sjednici Vijeća IHO-a 2019. godine. Posebnom odlukom Skupštine IHO-a, usvojen je novi Strateški plan prema kojem se u narednom razdoblju trebaju uskladiti radni programi kao i pravila o radu dvaju stalnih odbora i dvadesetak radnih grupa IHO-a. Posebnu pozornost i raspravu izazvalo je još jedno strateško pitanje vezano za implementaciju novog standarda IHO-a oznake S-100. Radi se o okvirnom tehničkom standardu za hidrografske podatke, proizvode i usluge pod okriljem IHO-a, u nadležnosti nacionalnih hidrografskih ureda (NHU) za izradu proizvoda i pružanje usluga. U vezi s tom posebnom odlukom Skupštine odobren je plan za provedbu S-100 standarda u nadolazećem desetljeću. Istom odlukom zaduženo je i Vijeće IHO-a za godišnje ažuriranje provedbenog plana. Zanimljivo je da je prethodno planirana dinamika već morala biti revidirana zbog usporavanja planiranih aktivnosti uslijed trenutne pandemije. Stoga se od NHU-a početak distribucije ENC-ova prema novom S-101 standardu očekuje 1. siječnja 2025. umjesto 1. siječnja 2024.

Rasprava po ostalim točkama dnevnog reda završena je zaključcima i odlukama. Ukupno su usvojene 52 službene skupštinske odluke.

Nakon završetka trodnevnog zasjedanja 2. sjednice Skupštine IHO-a, odmah sutradan, prema prethodnoj je najavi održana i 4. Sjednica vijeća IHO-a na kojoj su također sudjelovali ravnateljica Vinka Kolić i pomoćnik ravnateljice Željko Bradarić. Prema usvojenom dnevnom redu raspravljene su odluke s 2. sjednice IHO-a kao i način njihove provedbe od strane Vijeća i dvaju stalnih odbora IHO-a: Odbora za međuregionalnu koordinaciju te Odbora za hidrografske standarde i usluge.

 

Predstavnik HHI-a sudjelovao na 4. sjednici predsjedništva HKD-a

Ovogodišnja 4. sjednica predsjedništva Hrvatskog kartografskog društva održana je 17. studenoga 2020. U posebnim okolnostima pandemije COVID-19 sjednica je održana putem videokonferencije, a Hrvatski hidrografski institut na sjednici je predstavljao Ante Kolić. Predsjednik Lapaine podnio je izvješće o radu Hrvatskog kartografskog društva te predstavio plan i program za sljedeću 17. međunarodnu konferenciju o geoinformacijama i kartografiji, koja je na rasporedu 23. i 24. rujna 2021. Istaknuo je i djelovanje časopisa „Kartografija i geoinformacije“, čiji su svi brojevi koji su dosad objavljeni dostupni i u Britanskoj knjižnici (British Library), jednoj od najvećih svjetskih knjižnica. Govorilo se i o pripremi 21. godišnje skupštine, koja će se vjerojatno održati putem videokonferencije od 7. do 11. prosinca 2020. Riječ su imali i članovi Predsjedništva HKD-a, koji su govorili o svojim aktivnostima u području kartografije u razdoblju od prethodne sjednice.

 

Hrvatski hidrografski institut objavio je novo izdanje službene publikacije „TABLICE MORSKIH MIJENA, Jadransko more – Istočna obala 2021.”

Prognozirane visine visokih i niskih voda dane su u centimetrima iznad hidrografske nule. Hidrografska nula jest razina mora u odnosu na koju su prikazane dubine na pomorskim kartama u izdanju Hrvatskoga hidrografskog instituta.

Tablice morskih mijena izdaju se godišnje od 1974. godine. Tiskaju se dvojezično, na hrvatskom i engleskom jeziku

Publikacija sadrži položaj luka (mareografskih postaja) na istočnoj obali Jadrana za koje su prognozirana vremena nastupa visokih i niskih voda za svaki dan u godini.

U prvom dijelu publikacije navedeni su opći podaci i harmoničke konstante za 8 glavnih luka te prognozirana vremena nastupa i visine visokih i niskih voda za svaki dan u godini. U drugom dijelu publikacije navedeni su popravci vremena i visina te ostale potrebne konstante za određivanje vremena nastupa te visine visokih i niskih voda za 9 sporednih luka na istočnoj obali Jadrana.

Na kraju publikacije nalazi se kalendar Mjesečevih mijena te hrvatsko-englesko objašnjenje svih upotrijebljenih oznaka i kratica.

 

27. sjednica Savjetodavnog odbora PRIMAR-a

Od 5. do 6. studenog 2020. održana je 27. redovita godišnja sjednica Savjetodavnog odbora PRIMAR-a (više o PRIMAR-u u nastavku). Zbog posebnih okolnosti uslijed pandemije, sjednica je održana kao video konferencija pod predsjedanjem Francuske. Hrvatsku su na sastanku zastupali ravnateljica Vinka Kolić i pomoćnik ravnateljice Željko Bradarić.

PRIMAR 27

Na dnevnom redu dvodnevnog sastanka govorilo se o uobičajenim temama koje su vezane za strateška, tehnička, financijska i administrativna pitanja rada PRIMAR-a za razdoblje od 26. sjednice PAC-a.

U okviru tematske skupine tehničkih pitanja predstavljena su unapređenja postojećih usluga i funkcionalnosti PRIMAR-a koje su na raspolaganju njegovim članicama. Posebno je analiziran napredak na višegodišnjem projektu (2018. – 2023.) za izgradnju kapaciteta i funkcionalnosti PRIMAR-a u vezi s prelaskom na novu generaciju elektroničkih navigacijskih karata (ENC) prema S-101 standardu IHO-a. Utvrđeno je da su se planirane aktivnosti za 2020. godinu odvijale prema planu te su identificirani rizici analizirani i ažurirani, osobito u pogledu rada na planiranim aktivnostima u okolnostima pandemije. Odobren je plan aktivnosti i financijski plan projekta za 2021. te je usvojen i prijedlog izrade projektnog zadatka za distribuciju službenih nautičkih publikacija u digitalnom obliku (PDF formatu), kao i projektnog zadatka u vezi s ostalim proizvodima i uslugama u okviru S-100 standarda IHO-a. Također su razmotrene dopune Strateškog plana PRIMAR-a u vezi s promjenama koje donosi implementacija S-100 standarda IHO-a. Imajući u vidu pogodnost video sastanka, na njemu su sudjelovali i pojedini stručnjaci u tim područjima.

U dvodnevnom radu odbora Hrvatska se još jednom iskazala kao aktivna članica, sudjelujući s prijedlozima i raspravama o svim točkama opsežnoga dnevnog reda.

Po završetku 27. sastanka PAC-a, Hrvatska je od Francuske preuzela predsjedanje tijekom idućeg dvogodišnjeg razdoblja. Prema Statutu PAC-a, predsjedatelj PAC-a direktor je hidrografskog ureda punopravne članice PRIMAR RENC-a.

O PRIMAR-u

PRIMAR je jedan od triju svjetskih regionalnih koordinacijskih centara za ENC (RENC) koji je uspostavljen prema načelima iz WEND (Worldwide ENC Database) rezolucije IHO-a o uspostavi RENC-a. PRIMAR organizacijski predstavlja međudržavnu multilateralnu suradnju punopravnih članica (više o PRIMAR-u na www.primar.org). Uloga je PRIMAR-a ponajprije osiguravanje ujednačene visoke kvalitete ENC-ova različitih država proizvođača i njihove dostupnosti na svjetskoj razini krajnjim korisnicima na brodovima i drugim službama na kopnu i moru (24/7). PRIMAR je neprofitna organizacija, a prihode koje ostvari prodajom ENC-ova ulaže u održavanje postojećih i razvoj novih usluga i funkcionalnosti. U kontekstu tehnoloških rješenja i brojnih usluga koje pruža, PRIMAR je prepoznat kao vodeći RENC.

Hrvatska kao dugogodišnja punopravna članica PRIMAR-a (od 25. listopada 2005.), osim što se koristi alatima i uslugama PRIMAR-a radi osiguravanja najviše kvalitete svojih ENC-ova (trenutno 263 ćelije) te zahvaljujući PRIMAR-u osigurava njihovu dostupnost krajnjim korisnicima, od prvog dana aktivno sudjeluje u radu PRIMAR-ovih tijela i radnih grupa. Dvaput je bila domaćin sjednice PAC-a, posljednji put u studenom 2014.

VAŽNA OBAVIJEST - COVID-19

Sukladno Uputi Ministarstva pravosuđa i uprave od 2. studenog 2020. godine, za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19, Hrvatski hidrografski institut nastavlja redovno poslovati i komunicirati sa strankama.

U svrhu smanjenja rizika od širenja epidemije upućujemo naše cijenjene stranke da sa Institutom prvenstveno komuniciraju putem telefonskih i elektroničkih sredstava komunikacije.

Ukoliko zahtjev stranke nije moguće riješiti bez njezine prisutnosti, rad sa strankom obavit će se uz prethodnu najavu elektroničkim ili telefonskim putem.

Zahtjevi i najave dolaska se zaprimaju putem:

 • telefona na broj: 021/ 308-803
 • faxa na broj: 021/347-242
 • elektroničke pošte na adresu: office@hhi.hr 
 • poštom na adresu: Zrinsko-Frankopanska 161, 2100 Split

Prilikom ulaska u zgradu Instituta, strankama će se izmjeriti tjelesna temperatura.

! Stranke su obvezne dezinficirati ruke prilikom ulaska/izlaska iz zgrade, nositi masku za lice ili medicinsku masku za cijelo vrijeme boravka na propisan način te održavati međusobni razmak od najmanje 2 metra.

Molimo stranke i sve treće osobe ukoliko imaju tjelesnu temperaturu 37,2°C i veću, simptome bolesti COVID-19 ili ste u samoizolaciji da ne ulaze u zgradu Instituta.

U slučaju potrebe osobnog informiranja o bolesti COVID-19, u nastavku su korisni telefonski brojevi Nastavnog zavoda za javno zdravstvo (NZJZ) Splitsko-dalmatinske županije:

 • Dežurni epidemiolog:  091 151 2003, 095 300 3010;
 • Izdvojena ambulanta DZ SDŽ; Doverska 2, Split; 021 669-264 (24 sata dnevno)

Ostale obavijesti NZJZ Splitsko dalmatinske županije dostupne su na poveznici https://www.nzjz-split.hr/

Sve pravodobne i točne Informacije o koronavirusu - službena stranica Vlade Republike Hrvatske o korona virusu dostupna je na poveznici https://koronavirus.hr/

#BudimoOdgovorni

Novo izdanje Peljara za male brodove I. i II.

Oglas PZMB 2020

Novo izdanje Kataloga pomorskih karata i publikacija

Hrvatski hidrografski institut objavio je novo izdanje Kataloga pomorskih karata i publikacija. U njemu su navedena sva izdanja Hrvatskog hidrografskog instituta, u kojima su obrađena područja Jadranskog mora, Jonskog mora i malteških otoka. U Katalogu su detaljno opisane pomorske publikacije, službene papirnate pomorske karte i elektroničke navigacijske karte (ENC). Katalog se redovno ažurira prema promjenama i dopunama objavljenima u mjesečnoj publikaciji Oglas za pomorce (OZP).

Osim novog tiskanog izdanja Kataloga, objavljena je i njegova digitalna inačica, PDF izdanje koje će HHI redovito ažurirati i objavljivati na svojim web stranicama.

 

 

 

 

 

 

 

Održan sastanak s predstavnicima tvrtke Garmin i njezine podružnice Navionics

Dana 12. kolovoza 2020. u prostorijama Hrvatskog hidrografskog instituta održan je sastanak između predstavnika HHI-a i tvrtke Garmin Ltd. te njezine podružnice Navionics. Hrvatsku je predstavljala ravnateljica Vinka Kolić zajedno sa svojim pomoćnicima i suradnicima, dok su Garmin predstavljali glavni savjetnik i potpredsjednik uprave Andrew Etkind, glavna i odgovorna osoba za licenciranje, predstavnik podružnice Navionics Paolo Cignoni te direktor podružnice Garmin Hrvatska Neven Čolić. Na sastanku se raspravljalo o važnim temama korištenja nautičkih podataka u izvedenim proizvodima tvrtke Garmin i njezinih podružnica, potpisivanja ugovora o licenci u svrhu korištenja podataka HHI-a preko hidrografskog ureda Ujedinjenog Kraljevstva (UKHO) te o uvjetima buduće suradnje.

Sastanak je zaključen donošenjem zajedničkog Plana aktivnosti kao i uvjeta buduće suradnje između tvrtke Garmin i njezinih podružnica i HHI-a.

Genova, 3. radni sastanak s predstavnicima hidrografskog ureda Talijanske Republike

Na službeni poziv kontraadmirala Luigija Sinapija, direktora hidrografskog instituta Talijanske Republike (Istituto Idrografico della Marina – IIM) u Genovi, prošli su tjedan u dvodnevnom radnom posjetu tom institutu boravili Vinka Kolić, ravnateljica Hrvatskog hidrografskog instituta (HHI) i Željko Bradarić, pomoćnik ravnateljice za međunarodnu suradnju. Kako se radilo o uzvratnom posjetu, u sklopu opsežnog dnevnog reda analizirana je realizacija aktivnosti dogovorenih na sastanku u Splitu u veljači ove godine. U otežanim uvjetima rada obaju ureda zbog situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 zaključeno je da se ipak postigao očekivani napredak u realizaciji ključnih aktivnosti, posebno u vezi s rješavanjem pitanja preklapanja ENC-ova na području Jadranskog mora.

U sklopu terenskog obilaska luke Genove hidrografskom brodicom i demonstracije izmjere najsuvremenijom hidrografskom opremom, razmijenjena su iskustva i specifičnosti dvaju ureda u pogledu hidrografske izmjere. U kontekstu sve kraćih tehnoloških ciklusa, nakon obilaska osnovnih unutarnjih ustrojstvenih jedinica raspravljeni su mogući pristupi i koncepti brze organizacijske prilagodbe hidrografskih ureda kako bi mogli adekvatno implementirati najnovije tehnologije u svrhu ispunjenja postojećih i novih zahtjeva koji se pred njih postavljaju.

Prema iskazanom interesu kolega iz talijanskog hidrografskog ureda, u posebnom tematskom bloku prezentiran je hrvatski koncept i trenutne funkcionalnosti Infrastrukture prostornih podataka o moru (IPPM). Zanimljiva rasprava odvijala se i nakon prezentacije hrvatskog stajališta o konceptu mogućih kartografskih opcija za brodove i jahte koji nisu obuhvaćeni SOLAS-om. Izvan radnog dijela susreta kolege iz IIM-a organizirali su obilazak poznatog svjetionika na ulazu u luku Genovu (drugi po visini u svijetu), kao i njihove specijalizirane prodavaonice navigacijskih publikacija „Nautica“ smještene na glavnom putničkom terminalu u luci.

Link na objavu IIM:

https://www.marina.difesa.it/media-cultura/Notiziario-online/Pagine/20200709_la_direttrice_dell_istituto_idrografico_della_croazia_in_visita_presso_istituto_idrografico_marina.aspx

https://www.difesaonline.it/news-forze-armate/mare/la-direttrice-dellistituto-idrografico-della-croazia-visita-allistituto

Flyer 2020

Hrvatski hidrografski institut dobio priznanje Hrvatskog kartografskog društva

Na svojoj 20. redovitoj godišnjoj skupštini Predsjedništva Hrvatskog kartografskog društva održanoj 05. prosinca 2019. godine na Geodetskom fakultetu u Zagrebu, Hrvatski hidrografski institut dobio je priznanje za cjelokupnu kartografsku djelatnost, posebno za sudjelovanje na međunarodnoj kartografskoj konferenciji održanoj 2019. godine u Tokiju (https://www.kartografija.hr).

Priznanje je uručio Prof. emer. Miljenko Lapaine, predsjednik Hrvatskog kartografskog društva na 1. sjednici Predsjedništva Hrvatskog kartografskog društva, održanoj 17.06.2020. godine, a primio ga je Ante Kolić u ime Hrvatskog hidrografskog instituta kao član Predsjedništva Hrvatskog kartografskog društva.

HKD priznanje HHI-u 

Obilježavanje Svjetskog dana hidrografije u Hrvatskoj

Svjetski dan hidrografije (WHD) obilježava se svake godine 21. lipnja. Međunarodna hidrografska organizacija (IHO) i njezine punopravne članice (93) raznim aktivnostima obilježavaju taj dan s ciljem podizanja svijesti o važnosti hidrografije u mnogim aktivnostima vezanim uz more i priobalje. Posebno se ističu aktivnosti kojima se povećava pokrivenost morskih područja kvalitetnim hidrografskim podacima, inicijative i zajednički projekti čijim rezultatima se unapređuje sigurnost plovidbe, zaštita morskog okoliša, plansko upravljanje obalnim područjem, uspostavljanje infrastrukture prostornih podataka o moru, kao i primijenjene najnovije tehnologije u poslovima hidrografije.

Ove godine IHO u fokus stavlja temu primjene autonomnih tehnoloških rješenja u hidrografiji kojima se može osigurati kraći ciklus obnove hidrografskih premjeravanja te znatna ušteda resursa i vremena. Takva tehnološka rješenja mogu se primjenjivati upotrebom zrakoplova, brodova i ronilica. Nekim o od navedenih tehnologija odnosno nositelja uređaja i opreme za hidrografska premjeravanja moguće je osigurati upotrebu mjerenih podatka u realnom vremenu kod korisnika na brodovima ili nekim drugim krajnjim korisnicima i službama na kopnu. Više na: https://iho.int/en/whd-2020-celebrations-around-the-world.

U protekloj „hidrografskoj godini“ Hrvatski hidrografski institut (HHI) je dao značajan doprinos ostvarenju planiranih ciljeva i unapređenju hrvatske hidrografske službe realizacijom planiranih aktivnosti.

Klikom na sljedeću sliku pogledajte prigodni flyer.

 

Novo izdanje pomorske karte br. 11 - Zapadna obala Istre (planovi luka)

Dana 15. 05. 2020. izašla je u novom izdanju službena pomorska karta br. 11 Zapadna obala Istre (planovi luka). Karta je izrađena na osnovu izvršene nove hidrografske izmjere, a sastoji je od 9 planova:

Savudrijska vala (Piranski zaljev), mjerilo 1:25 000
Luka Savudrija, mjerilo 1:5 000
Umag, mjerilo 1: 10 000
Novigrad, mjerilo 1: 6 000
Luka Mirna i Novigrad, 1:25 000
Luka Črvar, mjerilo 1:10 000
Poreč, mjerilo 1:10 000
Vrsar, mjerilo 1:25 000
Rovinj, mjerilo 1: 11 000

Paralelno s objavom novog izdanja ove papirnate pomorske karte, objavljena su i nova izdanja ćelija službene elektroničke navigacijske karte (ENC) istih:

HR40011I   Savudrijska vala (Piranski zaljev)
HR6011LS   Luka Savudrija
HR50011B   Umag
HR50011J   Novigrad
HR40011E   Luka Mirna i Novigrad
HR5011LC   Luka Črvar
HR50011P   Poreč
HR40011A   Vrsar
HR50011H   Rovinj

Novim izdanjem ove karte i implementiranjem nove hidrografske izmjere u njen sadržaj, uz kartografsku izradu i prikaz sadržaja u novom kartografskom softverskom programu, bitno smo doprinijeli poboljšanju sigurne plovidbe u području zapadne obale Istre, što će vidjeti korisnici ove karte – nautičari.

Sastanak triju radnih skupina PRIMAR-a

Redoviti godišnji sastanak triju radnih skupina PRIMAR-a, Regionalnog koordinacijskog centra za distribuciju službenih elektroničkih navigacijskih karata (PRIMAR RENC) zbog COVID-19 okolnosti umjesto u Stavangeru održan je „online“ 26. i 27. svibnja. Na sastanku su sudjelovali predstavnici PRIMAR-a, Norveške, Švedske, Finske, Francuske i Hrvatske. Hrvatsku su zastupali ravnateljica Vinka Kolić i pomoćnik ravnateljice za međunarodnu suradnju Željko Bradarić. Na dnevnom redu stalnih radnih skupina PRIMAR-a za strateška (PSWG), financijska (PFWG) i marketinška (PMFG) pitanja opet je bilo nekoliko aktualnih tema.

Najznačajnije strateško pitanje odnosilo se na potrebu prilagodbe poslovanja PRIMAR-a i njegovih članica u vezi nadolazeće potrebe izrade i distribucije nove generaciju ENC-a prema standardu S-101. U vezi s tim analizirane su dosadašnje aktivnosti i napredak na zajedničkom projektu (započetom 2017.) na realizaciji strateškog cilja prelaska na novu generaciju ENC-a.

Glavna financijska tema bila je analiza realizacije financijskog plana za 2019. kao i financijskog stanja za prvi kvartal 2020. te s obzirom na prezentirane pokazatelje usvojene su smjernice za planiranje proračuna PRIMAR-a za 2021. godinu.

Od marketinških tema razmotrena su pitanja nastavka i novih načina promidžbe osnovnih i dodatnih usluga PRIMAR-a, kao što su ENC Inspector, ENC Pilot, WMS for ENC, ENC Update Tracker, ENC Improver, GeoView i S-102.

PSFNWG_2020 

 

OBAVIJEST - o uporabi službenih pomorskih navigacijskih karata i publikacija i licenčnom korištenju službenih hidrografskih podataka

TO WHOM IT MAY CONCERN

Use of official navigational charts and publications for boats and yachts in Internal Waters, Territorial Sea and Protected Ecological and Fishing Zone of the Republic of Croatia

Ministry of the Sea, Transport and Infrastructure of the Republic of Croatia hereby informs you that Ordinance on boats and yachts („Official gazette“ No. 13/20, from January 31, 2020) has been amended implementing obligations for use of the official navigational charts and publications on yachts and boats.

In accordance with Ordinance Annex 9 - Technical requirements for statutory certification of yachts “updated official navigational charts and publications should be provided on yachts as follows:

 • official navigational charts and publications must comply with the requirements laid down by the Hydrographic Activity Act for the Area of navigation III and IV
 • official navigational charts and publications for the Area of navigation I and II has to be issued by the authorized hydrographic office for the area they navigate. 
If the yacht, regardless of its Area of navigation, has (or is equipped with) an electronic chart display or other information system displaying electronic navigational charts, such display shall include updated official electronic navigational charts (ENCs) that meet the conditions prescribed by the Hydrographic Activity Act.”

In accordance with Ordinance Annex 10 - Technical requirements for statutory certification of boats “updated official navigational charts and charting equipment should be provided on boats as follows:

 • personal and pleasure boats in the Area of navigation I, II, III
 • commercial and public boats operating in the Area of navigation I, II, III and IIIa. 
Official navigational charts must comply with the requirements laid down by the Hydrographic Activity Act. If, regardless of the Area of navigation, the boat has (or is equipped with) an electronic chart display or other information system displaying electronic navigational charts, such display shall include an updated official navigational electronic navigational chart (ENC).”

In terms of the Ordinance, following definitions are applied:

 • “yacht means seacraft for sport and recreation, regardless if it is for commercial use or private purposes, with length greater than 15 m and designed for longer period at sea, entitled to carry not more than 12 passengers, excluding crew.
 • boat means seacraft for navigation entitled to carry up to 12 passengers, with length greater than 2,5m and less or equal to 15 m, or with total propulsion power greater than 5kW. Term “boat“ does not include:
  • specialized seacrafts belonging other vessel for rescuing, collecting or work performing
  • seacrafts intended solely for competition
  • canoes, kayaks, gondolas and paddle boats
  • windsurfing and surfing boards.”

In terms of the Ordinance, following definitions are applied on Areas of navigation:

 • “Area of navigation I includes international navigation on all seas and waters accessible from seas
 • Area of navigation II includes international navigation on all seas and waters accessible form the sea limited to the 20 NM from the closest shore or island
 • Area of navigation III includes international navigation on all seas and waters accessible form the sea limited to the 12 NM from the closest shore or island. For fishing vessels greater than 7 m in length includes navigation in Territorial Sea and Protected Ecological and Fishing Zone of the Republic of Croatia 
 • Area of navigation IIIa refers to Area of navigation III navigating not more than 6 NM from the closest shore or island
 • Area of navigation IV includes navigation in ports, bays, estuaries and rivers to the limits to which they are navigable from the seas.”

In accordance with the Hydrographic Activity Act, Croatian Hydrographic Institute represents a national legal authority authorized for designing, producing, issuing and maintaining official navigation charts and publications for the Internal Waters, Territorial Sea and Protected Ecological and Fishing Zone of the Republic of Croatia.

Under the Hydrographic Activity Act, the Croatian Hydrographic Institute official charts and publications are subject to copyright restrictions. No part of the nautical charts or publications may be reproduced, distributed, scanned or copied in any form or by any means without the prior written permission from the Croatian Hydrographic Institute as copyright owner.

Re-using (licensing) of the data owned by the Croatian Hydrographic Institute in third persons’ products and services is subject to licence agreement with the United Kingdom Hydrographic Office according to Licensing Policy and the Custodianship Agreement between Croatian Hydrographic Institute and United Kingdom Hydrographic Office. Following an application for re-use of the Croatian Hydrographic Institute data to the United Kingdom Hydrographic Office Intellectual Property Section, the latter shall assess the application and specify the type of licence and the licence fee if any, and users will be invited to conclude a licence agreement. The licence shall be granted for commercial and/or non-commercial purposes or low-value commercial purposes, depending on whether the products are intended for navigational or non-navigational purposes and subject to the specification of their intended purpose. More details are available at http://www.hhi.hr/en/staticpages/index/copyright and http://www.ukho.gov.uk/copyright/ and for further informations you are kindly invited to contact Croatian Hydrographic Institute office@hhi.hr or United Kingdom Hydrographic Office Intellectual Property Section intellectual.property@ukho.gov.uk.

Furthermore, we take this opportunity to highlight the provision of Article 7 of the Hydrographic Activity Act, which stipulates that official hydrographic survey in Internal Waters, Territorial Sea and Protected Ecological and Fishing Zone of the Republic of Croatia for the purpose of production and issuance of official navigational charts and publications may be performed only by Croatian Hydrographic Institute and authorized legal entities under the endorsement of the Ministry of the Sea, Transport and Infrastructure.

Herby is to inform whom it may concern that violation of the Hydrographic Activity Act provisions in terms of intellectual property and official hydrographic survey represents legal offense.

In order to ensure satisfactory level of safety at sea, we kindly inform all non-SOLAS maritime community, yacht masters, boat skippers and sailors to use exclusively official navigational charts and publications on board, as well as producers and distributers of electronic navigational charts and publications on aforementioned provisions emanating from Hydrographic Activity Act and Ordinance on boats and yachts.

Republic of Croatia - Ministry of the Sea, Transport and Infrastructure 

Original document (PDF)

GIS katalog službenih navigacijskih karata HHI-a

Hrvatski hidrografski institut je na svom portalu GeoAdriatic  objavio GIS katalog službenih Hrvatskih navigacijskih karata i elektroničkih navigacijskih karata (ENC), a koji će uskoro biti objavljen i na web stranicama Međunarodne hidrografske organizacije (International Hydrographic Organization – IHO) – Member States Online Chart Catalogue.

 

 

GeoAdriatic - Hrvatski portal prostornih podataka o moru

Pušten je u rad "Hrvatski portal prostornih podataka o moru - GeoAdriatic" koji pruža usluge pretraživanja i pregleda podataka o moru i e-usluge iz područja nadležnosti Hrvatskog hidrografskog instituta.

Iznimno visoke razine mora

U nedjelju 22. prosinca 2019. godine na mareografskoj postaji u Splitu zabilježene su iznimno visoke razine mora. Mareografska postaja Split je u 14:58 izmjerila razinu mora od 1.460 m iznad mareografske nule...

HHI sudjelovao u radu Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena

Dana 02. prosinca 2019. godine u Državnoj geodetskoj upravi održana je druga sjednica Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena na kojoj je sudjelovao i...

Potpisan Sporazum o suradnji između Državne geodetske uprave i Hrvatskog hidrografskog instituta

Dana 13. studenog 2019. godine u prostorijama Hrvatskog hidrografskog instituta potpisan je Sporazum o suradnji između Državne geodetske uprave (DGU) i Hrvatskog hidrografskog instituta (HHI)...

Ekstremne razine mora

U srijedu 13. studenog 2019. godine na mareografskim postajama u Splitu i Pločama zabilježene su ekstremne razine mora.

Rekordni val na Jadranu 12.11.2019.

Hrvatski hidrografski institut izmjerio je 12.11.2019. godine u 16h rekordni val na Jadranu. Ovaj val zabilježen je u akvatoriju grada Dubrovnika pokraj otočića Sv. Andrija.